Общи условия – Za konete

Общи условия

Сайтът www.cavalor.bg е собственост на „САМ БС“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 130778136, седалище ул. Свети Влас 13, и адрес на управление: София 1335, ж.к. Люлин 10, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, Търговска сграда „Лабиринт“  ет. 5, управител Сергей Волхонский.

Общите условия са създадени в изпълнение на Глава ІІІ от Закона за електронната търговия, както и с цел да бъдат защитени правата на потребителите.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „САМ БС“ ЕООД и всички съществуващи и потенциални потребители в електронния магазин. Потребителят има право да разглежда всички материали, публикувани в сайта, без да променя тяхното съдържание, да ги възпроизвежда и/или копира. Сайтът е предназначен за лично използване от потребителите при условие, че същите се съобразяват с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

Задълженията и отговорностите на „САМ БС“ ЕООД по отношение на предлаганите стоки се управляват от съответните споразумения с производителя на предлаганите продукти. Информацията за предлаганите стоки се актуализира своевременно.

Потребителят се съгласява „САМ БС“ ЕООД да комуникира с него чрез електронна поща и мобилен телефон.

„САМ БС“ ЕООД не носи отговорност от загуба на информация, произтекла от употребата, респективно невъзможността за употреба или вследствие неправилната употреба на сайта.

Търговските марки, които се ползват в сайта, са притежание на собствениците им и се намират под закрилата на Закона за авторското право и сродните права и на съответните приложими норми на международното или чуждестранно право.

Потребителите нямат право да използват сайта за реклама, без изричното съгласие на „САМ БС“ ЕООД, което се урежда с отделен договор.

„САМ БС“ ЕООД не гарантира непрекъснатото и безпроблемно ползване на сайта и не може да се ангажира отговорността му в случай на възникнали проблеми от това естество.

ІІ. ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ

„САМ БС“ ЕООД има право да ги променя цените на публикуваните в интернет магазина стоки съобразно инфлационните процеси в страната, както и на други фактори, които оказват влияние върху тяхното формиране. Правото на промяна се отнася и до видовете и количествата на стоките, начина на плащане и доставка, също и до дизайна на сайта, без да е необходимо предварително оповестяване на такива промени. Предложенията за конкретни стоки и техните цени остават в сила докато трае сесията на потребителя в електронния магазин за проучване и поръчване на съответния артикул.

Съгласно чл.65 и чл.66 от Закона за защита на потребителите „САМ БС“ ЕООД има право да намалява цените. Съобщението за намаление на цените съдържа старата цена, която се зачертава и до нея се поставя новата. Намалението на цените се предлага до изчерпване на количествата или условията, обявени в описанието на продукта, чиято цена е била намалена.

Съобщението за намаление на цените може да бъде и за по-дълъг срок, когато се касае за пълна или частична разпродажба на стоковите наличности, както и при останалите условия на чл. 66 от Закона за защита на потребителите.

ІІІ. ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни на купувача, които той попълва при регистрация, се използват от продавача за издаване на необходимите счетоводни документи, удостоверяващи сделката, както и за извършване на доставката.

„САМ БС“ ЕООД извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на своите Потребители .

Всеки, който прави поръчки от електронния магазин на „САМ БС“ ЕООД, е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно. Недобросъвестно посочване на лични данни е налице в следните случаи:

a) посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;

б) посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност.

Компанията не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали първото лице е дало или не е дало съгласието си за това. Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни без негово съгласие, с цел регистрация за получаване на материали от компанията, може да уведоми компанията за това и да поиска от нея да не извършва обработката им и да предприеме изтриването им.

С приемането на настоящите Общи Условия, всеки потребител декларира, че предоставя доброволно на компанията свои лични данни и съгласието си същите да бъдат обработвани и съобщавани единствено и само в случаите, предвидени в закона и тези правила. Обработването на данните става със следните цели:

а) обработка на направената от потребителя поръчка и издаване на необходимия счетоводен документ;

б) изпращане на поръчката до клиента, посредством куриерска фирма;

в) регистрация за получаване на информация от компанията;

г) индивидуализиране на потребителите;

д) покана на потребителите в мероприятия на компанията, в това число и такива по предоставяне на награди;

е) статистически цели.

„САМ БС“ ЕООД се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен когато:

а) е налице изричното съгласие на потребителя;

б) информацията относно личните данни се предоставя на служители или лица, които са заети по друго право-отношение с компанията за дейности, свързани или отнасящи се до маркетингови, рекламни или ПР кампании на компанията;

в) информацията е изискана по предвидените от закона ред и упълномощените за това публични органи;

г) предвидените от закона случаи го задължават.

В случай на несъгласие за използването на данните, потребителят е длъжен да уведоми компанията писмено. Всички съобщения до „САМ БС“ ЕООД се считат за валидно отправени на адрес: София 1335, ж.к. Люлин 10, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, Търговска сграда „Лабиринт“  ет. 5 или до имейл: dkirilova@sambs.bg.

ІV. УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ ІІ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

  1. Естество на договора за продажба, сключен чрез интернет.

1.1. Договорът за продажба, сключен чрез интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от „САМ БС“ ЕООД (Компанията) до всеки потребител на електронния магазин, като част от система за продажба на стоки, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

1.2. Договорът се счита сключен с изпращане на потвърдителен е-мейл от страна на „САМ БС“ ЕООД до потребителя на стоката, след като потребителят е потвърдил поръчката, натискайки бутона „КУПИ“.

2. „САМ БС“ ЕООД като доставчик предоставя следната информация на потребителите:

2.1. „САМ БС“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 130778136;

2.2. Адрес на управление:  София 1335, ж.к. Люлин 10, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, Търговска сграда „Лабиринт“  ет. 5.

2.3. Данни за кореспонденция – email: dkirilova@sambs.bg; тел.: 0894470463, адрес: София 1335, ж.к. Люлин 10, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, Търговска сграда „Лабиринт“  ет. 5.

3. Доставчикът е регистриран по Закона за ДДС, съгласно регистрация BG130778136;

4. Характеристиките на стоките са описани в страницата за представяне на всеки отделен артикул;

5. Цените на стоките са отбелязани до всеки един артикул, като цените са с включен ДДС;

6. Стойността на транспортните услуги е определена, както следва

– при поръчка до 50лв., разходите по доставка и наложен платеж се поемат от купувача;

– при поръчка над 50лв., разходите по доставка и наложен платеж се поемат от продавача.

7. Право на отказ.

7.1. Всеки потребител може да се откаже от поръчана стока при условията на чл.55(1) от Закона за защита на потребителите в рамките на 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката (удостоверява се с документ – фактура, касова бележка или бележка за доставка от куриерска фирма). Това право се реализира, в случай че стоката не е ползвана, в пълен комплект е и с непроменена и нарушена опаковка и външен вид. В случай, че потребителят реализира това свое право, същият се задължава да изпрати заявление за отказ по е-мейла до „САМ БС“ ЕООД и да върне стоката в указания по-горе вид, за което се съставя приемо-предавателен протокол. „САМ БС“ ЕООД се задължава да върне стойността на отказаната стока в рамките на 30 дни, считано от датата на връщане на стоката, като се приспаднат относимите транспортни и банкови разходи по покупката и връщането на стоката.

11. Рекламация

11.1. Потребителят има право на гаранция за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато при извършване на доставката са открити несъответствия с договора за продажба.

11.2. Рекламацията се предявява пред „САМ БС“ ЕООД писмено. Потребителят е длъжен да посочи предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване, размера на претендираната сума, адрес и телефон за контакт. В зависимост от характера и вида на рекламацията, потребителят може да иска отбив от цената или замяна на стоката. При извършване на рекламация потребителят е длъжен да представи документите по чл.125, ал.4 от Закона за защита на потребителите.

11.3. Рекламацията може да се предяви при условията на чл.126 от Закона за защита на потребителите.

V. ДРУГИ

12. Препратки към други сайтове

12.1. Наличните препратки от този сайт към web сайтове, собственост на трети лица, се предоставят единствено за удобство на потребителите. При използването им потребителите излизат от сайта на “САМ БС” ЕООД и последният не може да контролира съдържанието на другите сайтове и не отговаря за достоверността на съдържащата се в тях информация.

VI. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АРБИТРАЖНА КЛАУЗА

14. Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

15. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия и сключените договори за продажба на предлаганите в електронния магазин стоки, които не могат да се решат по взаимно съгласие и по пътя на преговорите се отнасят за решаване пред Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация, гр. София, п.к. 1309, ул. Перник No: 97-99., ап. 2 въз основа на неговия Правилник.

“САМ БС” ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като след всяка промяна се отразява датата, на която е извършена. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично,  за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

За всяко нарушение на потребителските Ви права по Закона за защита на потребителите, може да се обръщате към Комисията за защита на потребителите -www.kzp.bg.

За допълнителни въпроси се обръщайте към нас на посочените в сайта имейл и телефони.

Общите условия са обновени на 06.01.2022г.